توضیحات کامل :

پاورپوینت روش تحقیق آزمایشی در 69 اسلاید بسیار زیبا و قابل ویرایش آماده ارائه با اسلایدشو با فرمت  pptx و رعایت تمامی استانداردهای زبان فارسی

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

ماهیت آزمایش

مفهوم علیت

تفاوت روش آزمایشی با سایرروشهای پژوهشی

انواع تحقیق آزمایشی

ویژگی های یک طرح آزمایشی

مراحل روش آزمایشی

ابعادطرح تحقیق آزمایشی

کاربندی روش آزمایشی

اعتبار آزمایش

طرح های آزمایشی

تحلیل داده های آزمایشی

مزایای روش آزمایشی

کاستی های روش آزمایشی

بحث ونتیجه گیری

 

بخشی از متن

چکیده

درهمه تحقیقات اجتماعی ازروش های علمی استفاده می شود,امافنون ویژه ای که برای گردآوری وتحلیل داده ها وجوددارد,درتحقیقات مختلف جامعه شناسی متفاوت است.یکی ازروش های تحقیق ,روش آزمایشی است که به سه شیوه آزمایشگاهی,میدانی وطبیعی درتحقیقاتاجتماعی مورداستفاده قرارمی گیرد.دراین نوع ازتحقیق همه متغیرها جزیک متغیر (مستقل),ثابت نگهداشته می شودیاتحت نظارت قرارمی گیردوجامعه شناس به ثبت وضبط آنچه درحین آزمایش ودستکاری متغیرمستقل اتفاق افتاده می پردازد.جامعه شناس برای فهم پگونگی این تاثیرات موضوع موردمطالعه خودرابه یک گروه کنترل ودست کم یک گروه آزمایش تقسیم می کند.هدف ازگروه کنترل,ایجادمبنایی ثابت برای مقایسه است.متغیرمداخله گر(مستقل)درگروه آزمایشی اعمال شده,نتیجه بدست آمده باگروه کنترل مقایسه می گرددتابه نتایج معنی داری برسیم.یکی ازمواردمهم دراین روش چگونگی تشکیل گروههای کنترل وآزمایشی است.محقق اجتماعی معمولا این کاررابه دوروش:گزینش تصادفی وگزینش زوج های همانند انجام می دهد.

مقدمه

آزمایش دقیق ترین ودرعین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی است.یکی از ویژگیهای عمده این روش کنترل است وبا عنایت به این ویژگی است که پژوهشگر توانایی تعیین روابط علت ومعلولی بین متغیرهای مورد پژوهش رادارد.به عبارت دیگر هدف آزمایش استنباط روابط علت ومعلولی بین پدیده هایی است که مورد کنترل قرارگرفته اند.به همین دلیل بحث ازعلیت وویژگی های روابط علی بین متغیرها ازمباحث عمده درتحقیق آزمایشی می باشد. درتهیه مقاله به منابع مختلف ومتعدد مراجعه گردیده ؛بخصوص دواثرمستقل روش شناسی آزمایشی,اثر"لاربی کریستینسن "وطرح آزمایشی درتحقیق روانی؛اثر"آلن.ادواردز"مورداستفاده قرارگرفته است.

و ...